Detyrat dhe funksionet

  • Harton objektivat dhe strategjinë për edukimin dhe arsimimin e qytetarëve të verbër

  • Udhëheq punën shkencore për krijimin e bazave te tiflopedagogjisë dhe tiflopsikologjisë shqiptare

  • Drejton zbatimin e projekteve në fushën e pregatitjes profesionale

  • Ndihmon dhe bashkëpunon me departamentet e tjera në fushat e punës së tyre që kanë lidhje me edukimin dhe arsimimin

  • Harton strategjinë dhe objektivat për arsimin profesional të posaçëm

  • Bën studime dhe jep rekomandime për gjendjen aktuale dhe perspektivën e punësimit të të verbërve

NA NDIQNI NË FACEBOOK