Objektivat për të ardhmen

  • Hartimi i Strategjisë së formimit profesional dhe punësimit të personave të verbër.

  • Hartimi i një manuali për mësuesit që punojnë me fëmijët, nxënësit dhe studentët e verbër.

  • Hedhja e hapave të duhur për Unifikimin e Braillit.

  • Hartimi i paketave informative në lidhje me edukimin shoqëror për parandalimin e verbërisë.

  • Publikimi i artikujve të ndryshëm mbi tiflologjinë, tiflopedagogjinë dhe tiflopsikologjinë.

  • Hartimi i programeve të ndryshme për perfshirjen-integrimin e personave të verber në shoqëri.

  • Ndjekja e ecurisë dhe problematikës së arsimimit dhe punësimit të qytetarëve të verbër.

NA NDIQNI NË FACEBOOK