Informacion per rritjen e kempit

Ne baze te udhezimit Nr 627, date 27.08.2018
“Mbi zbatimin e vendimit Nr 277, date 18.06.1997 te Keshillit te Ministrave “Per perfitimet nga statusi I te verberit” te ndryshuar. Mbeshtetur ne piken 4, te nenit 102, te kushtetutes se Shqiperise, ne ligjin Nr 9355, date 10.03.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te ndryshuar, te pikes 16, te vendimit te keshillit te Ministrave, nr 277, date 18.06.1997, “Per perfitimiet nga statusi I te verberit”, te ndryshuar.
Masa e perfitimit per shkak te verberise, te percaktuar ne piken 4, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr 277, date 18.06.1997, behet 11.965 (njembedhetemije e nentqind e gjashtedhete e pes ) lek ne muaj. Te njejten mase perfiton edhe kujdestari I te verberit.
Ky udhezim i shtrin efektet e tij qe nga data 01.09.2018.


NA NDIQNI NË FACEBOOK

© 2017 | All rights reserved

Web Design & Development by Rexhino Idrizaj