Vendim per miratimin e ndryshimeve statutore

Republika e shqiperise
Gjykata e rrethit gjyqesor.
Tirane

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Ne Tirane, sot me daten 28. 09. 2018, une gjyqtari i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Ervin Pollozhani pasi studiova kerkesen dhe materialet e paraqitura nga Z. Sinan Tafaj, e dtl. 17. 02. 1956, mbajtese e letemjoftimit me nr. personal F60217115R, ne cilesine e perfaqesuesit te organizates jofitimprurese shoqates "SHOQATA E TE VERBERVE TE SHQIPERISE (SHVSH)",

KONSTATOVA :

. Se, organizata jofitimprurese "Shoqata e te Verberve te Shqiperise", eshte regjistruar si person juridik ne baze te vendimit Nr. 2749, date 10. 04. 1996 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Kerkuesi, Z. Sinan Tafaj ka paraqitur prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, kerkesen per depozitimin e Vendimit Nr. 2, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH dhe te Vendimit Nr. 3 te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, me ane te se cileve eshte vendosur:
Ne Vendimin Nr. 2, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, eshte vendosur : Miratimi i ndryshimeve ne Statutin e SHVSH (bashkengjitur vendimit jane pasqyruar edhe ndryshimet perkatese ne Statutin e SHVSH).
Ne Vendimin Nr. 3, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, eshte vendosur : Shpalljen si President te ri te SHVSH deri ne Kongresin e ardhshem te z. Ardjan Hysa. Ky vendim bazohet ne shpalljen publike te Komisionit te Votimit para Kongresit te SHVSH.
Pikerisht keto vendime te marre, te pasqyruar formalisht, perfaqesuesit e shoqates, kerkojne qe ta depozitojne prane regjistrit te OJF-ve me qellim dhenien e efekteve ligjore te tij.

Gjykata nga ana e saj pasi u njoh me keto vendime si dhe praktiken e akteve te regjistrimit te kesaj shoqate, e gjeti kete kerkese te tyre te drejte, te bazuar ne ligj dhe ne statut dhe si e tille duhet pranuar.
PER KETO ARSYE :

Ne haze te Ligjit Nr. 8788 date 07. 05. 2001 dhe Ligjit Nr. 8789 date 07. 05. 2001 si dhe dispozitave te Kodit Civil,

VENDOSA :

- Pranirnin e kerkeses.
Depozitirnin e Vendirnit Nr. 2, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH dhe te Vendirnit Nr. 3 te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, me ane te se cileve eshte vendosur:
Ne Vendirnin Nr. 2, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, eshte vendosur : Miratirni i ndryshirneve ne Statutin e SHVSH (bashkengjitur vendimit jane pasqyruar edhe ndryshirnet perkatese ne Statutin e SHVSH).
Ne Vendimin Nr. 3, te dates 28. 07. 2018, te Kongresit te V te SHVSH, eshte vendosur : Shpalljen si President te ri te SHVSH deri ne Kongresin e ardhshem te z. Ardjan Hysa. Ky vendirn bazohet ne shpalljen publike te Komisionit te Votirnit para Kongresit te SHVSH.
-Urdherohet , Zyra e Regjistrit te OJF-ve prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane te kryej veprirnet perkatese per regjistrirnin e ketij vendimi.

- Tirane me dt. 28. 09. 2018 !

Gjyqtari
Ervin Pollozhani


NA NDIQNI NË FACEBOOK

© 2017 | All rights reserved

Web Design & Development by Rexhino Idrizaj