Kategoritë e anëtarëve

 • Janë anëtarë të SH.V.SH të kategorizuar si më poshtë:

  • a. Anëtarë efektive të pranuar sipas procedurës së parashtruar nga neni 6

  • b. Anëtarë në rritje

  • c. Anëtarë mbështetës

  • d. Anëtarë nderi
 • Pranimi, regjistrimi dhe largimi i anëtarëve të parashikuar ne pikat b, c, d, te ketij neni behet sipas rregullave te percaktuara nga presidenca

Parimet e pranimit

 • Pranohen si anëtarë të SH.V.SH-së të gjithë shtetasit shqiptarë. Ata me rezidencë te përhershme në Shqipëri si dhe ata persona me shtetësi të huaj por me kombësi shqiptare që:

  • Pranojnë statutin dhe programin e saj

  • Luftojnë me ndërgjegje dhe devotshmëri për realizimin e objektivave dhe detyrave të përcaktuara në statut

  • Respektojnë me korrektësi parimet dhe normat morale dhe ligjore të shoqerisë shqiptare e specifikisht të SH.V.SH-së

  • Paguajnë rregullisht kuotizacionin e anëtaresisë

Kriteret e pranimit

 • Pranohen si anëtarë efektive të gjithë ata që kanë përfituar Statusin e të Verbërit
 • Për çdo rast tjetër të diskutueshëm si kufi i pranimit pranohet niveli i shikimit jo më shumë se 10 % në të dy sytë pas korrigjimit me syze
 • Pranohen personat që kanë mbushur moshën 18 vjeç
 • Personat që plotësojnë dokumentacionin e përcaktuar nga Presidenca e SH.V.SH

Largimi i anëtarëve

 • Largimi i anëtarit të SH.V.SH - së bëhet në këto raste:

  • Kur largohet vullnetarisht

  • Kur përjashtohet nga Shoqata

  • Në rast vdekje

Të drejtat e anëtarëve

 • Anëtarët efektivë të SH.V.SH-së kanë këto të drejta:

  • Të shfaqin lirisht mendimet e tyre për çdo lloj problemi të Shoqatës, në çdo forum brënda saj

  • Të zgjedhin dhe të zgjidhen në të gjitha organet drejtuese

  • Të bëjnë sugjerime, vërejtje dhe kritika brenda shoqatës për secilin dhe për çdo organ drejtues
  • Të përfitojnë nga ndihmat dhe privilegjet që i bëhen SH.V.SH – së në bazë të ligjit për anëtarët e saj
  • Të ankohen në organet më të larta për çdo padrejtësi që mendojnë se u bëhet

NA NDIQNI NË FACEBOOK