National linjë kampion

National linjë kampion

Integrimi i fëmijëve të Verbër në familje në Tiranë

Integrimi i fëmijëve të Verbërve në familje në Tiranë

Pjesëmarrja e qytetarëve të verbër në zgjedhjet kombëtare parlamentare të vitit 2005

Pjesëmarrja e qytetarëve Verbërve në zgjedhjet kombëtare parlamentare të vitit 2005

Pjesëmarrja e të Verbërve në zgjedhjet Lokale 2007

Pjesëmarrja e të Verbërve në Zgjedhjet Lokale 2007"

Përmirësimi i statusit social të personave të verbër përmes punësimit

Përmirësimi i statusit social të personave të verbër përmes punësimit

Mbështetje për arsimin dhe integrimin shoqëror të personave të verbër të Shqipërisë nëpërmjet qasjeve të reja arsimore dhe teknologjive të komunikimit

Mbështetje për arsimin dhe integrimin shoqëror të personave të verbër të Shqipërisë nëpërmjet qasjeve të reja arsimore dhe teknologjive të komunikimit

"Një dritare e barazi". Fuqizimi i grave të verbëra ndaj përfshirjes shoqërore dhe barazinë gjinore

"Një dritare e barazi" Fuqizimi i grave të verbëra ndaj përfshirjes shoqërore dhe barazinë gjinore


Hapni një dritare. I & II Faza

Hapni një dritare. I & II Faza

Tejkalimi i hendekut: arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët e verbër të Shqipërisë

Tejkalimi i hendekut: arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët e verbër të Shqipërisë

Rritja e qasjes në informatat dhe të drejtat e të Verbërve në komunitet në Shqipëri

Rritja e qasjes në informatat dhe të drejtat e të Verbërve në komunitet në Shqipëri

Rrjeti i njerëzve të verbër për përfaqësim në Ballkanin Perëndimor

Rrjeti i njerëzve të verbër për përfaqësim në Ballkanin Perëndimor

Mbrojtja, unifikimi dhe përhapja e shkrimit Braille

Mbrojtja, unifikimi dhe përhapja e shkrimit Braille

Projekt strategjie për mbrojtjen dhe vazhdimësinë e shkrimit braille

Projekt strategjie për mbrojtjen dhe vazhdimësinë e shkrimit braille

Punësimi i të rinjve

Punësimi i të rinjve

Institucionalizimi, qasja në drejtësi për njerëzit me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Institucionalizimi, qasja në drejtësi për njerëzit me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Forumi Rinor i të Verbërve

Forumi Rinor i të verbërve

NA NDIQNI NË FACEBOOK